leetcode 第 34 题:给定一个按照升序排列的整数数组 nums,和一个目标值 target。找出给定目标值在数组中的开始位置和结束位

34. 搜索插入位置

给定一个按照升序排列的整数数组 nums,和一个目标值 target。找出给定目标值在数组中的开始位置和结束位置。

如果数组中不存在目标值 target,返回  [-1, -1]。

来源:力扣(LeetCode)
链接:力扣 著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/**

- @param {number[]} nums
- @param {number} tar
- @return {number[]}

*/
var searchRange = function(nums, tar) {
let len = nums.length;
let l= -1, r = -1;
for(let i=0; i

编辑文章✏